RÀ SOÁT QUỐC GIA TỰ NGUYỆN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM

RÀ SOÁT QUỐC GIA TỰ NGUYỆN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
PropertyValue
Name:RÀ SOÁT QUỐC GIA TỰ NGUYỆN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
Description:

Chương trình nghị sự 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững là Chiến lược phát triển lâu dài của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tập trung mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cộng đồng và người dân để thực hiện thành công CTNS 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững.

17 Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện CTNS 2030 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Kế hoạch hành động nhấn mạnh đến quan hệ đối tác và có sự phân công rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện từ trung ương đến địa phương. Việt Nam cũng quan tâm đến các nhóm yếu thế trong xã hội như người nghèo, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người DTTS... thông qua việc thực hiện một loạt chính sách thúc đẩy công bằng xã hội nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh được thành lập từ năm 2005 có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phát triển bền vững.

pdfViet_Nam_2018_VNR_Vietnamese.pdf

Filename:Viet Nam 2018 VNR_English.pdf
Filesize: 1.1 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:4446 Hits