Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng và chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam

Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng và chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Nghiên cứu Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ: Cải thiện bình đẳng và chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc ở Việt Nam
Description:

 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Tỉ lệ nhập học tinh ở tiểu học đạt 95,5% và trung học là 86,2% (Tổng Điều tra Dân số 2009). Tỉ lệ hoàn thành tiểu học tăng từ 45% năm 1992 lên 89.8% năm 2008.

Mặc dù giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng và trình độ học vấn ở một số nhóm dân số đặc biệt là các nhóm dân tộc vẫn còn thấp hơn rất nhiều.  Tỉ lệ nhập học và hoàn thành cấp học thấp và tỉ lệ bỏ học, lưu ban cao trong các nhóm dân tộc vẫn còn là một thách thức lớn. Theo Điều tra Đánh giá các Mục tiêu về Phụ nữ và Trẻ em của Chính phủ (MICS, 2011), có sự chênh lệch rất lơn về tỉ lệ hoàn thành tiểu học giữa trẻ em Kinh/Hoa (103,1%) và trẻ em dân tộc (79,8%). Giữa các nhóm dân tộc với nhau cũng có sự chênh lệch trong giáo dục, đặc biệt là giữa dân tộc Mông và Khmer có trình độ giáo dục thấp nhất so với dân tộc Kinh và các nhóm dân tộc khác. Hình 1 chỉ ra rằng tỷ lệ đi học tinh của nhóm người Mông thấp là 69.6%, trong khi đó ở nhóm người Tày cao nhất là 93% tiếp đó là nhóm người Kinh 92,6% (Tổng Điều tra Dân số 2009)

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Filename:Edu Pro Brief 3 - 8 pages.pdf
Filesize: 3.84 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:12611 Hits